Podmínky pro uživatele

Podmínky pro uživatele

 1. Preambule

  1. Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) platí pro užití software IDEAPOLY („Software“) a pro užití služeb portálu na webové adrese im.ideapoly.com („Portál“), který je provozován společností IdeaMarkets, s.r.o., IČ: 03286649, se sídlem Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229479 („Poskytovatel“).

  2. Tyto Podmínky upravují vztahy mezi Poskytovatelem a uživateli („Uživatel“) v oblasti vytváření, shromažďování, hodnocení a následného užití inovačních nápadů.

 2. Definice

  1. Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v těchto Podmínkách mají následující význam, pokud z těchto Podmínek nebo z jejich kontextu nevyplývá jinak:

   1. Hodnocení Návrhů znamená hodnocení Návrhů Uživatelů nebo návrhů poskytnutých Poskytovatelem, a to pomocí virtuálního tržiště návrhů provozovaného na Portálu;

   2. Licence k Návrhu znamená oprávnění Poskytovatele k užití Návrhu, bez ohledu na právní povahu Návrhu, za podmínek vymezených v Soutěži a v těchto Podmínkách;

   3. Návrh znamená Uživatelem navržené řešení reagující na zadání obsažené v Soutěži. Návrhem může být podle okolností zejména návrh nového či vylepšení stávajícího postupu či produktu, návrh reklamního sdělení, návrh grafického či jiného uměleckého řešení, návrh technického řešení. Je nerozhodné, zda Návrh má či nemá povahu autorského díla nebo předmětu práv průmyslového vlastnictví, a zda je či není registrován v příslušné databázi práv průmyslového vlastnictví.

   4. Podmínky znamená tyto obchodní podmínky pro Uživatele.

   5. Podmínky užití Software znamená právo k užití Software pro Uživatele a přesné podmínky jsou uvedené v čl. 9 těchto Podmínek.

   6. Portál znamená webové prostředí, jehož prostřednictvím Uživatelé mohou vkládat data do Software (zejména Návrhy) a hodnotit data a Poskytovatel může vkládat data do Software, zadávat pokyny a seznamovat se s výstupy ze Software. Portál je provozován na webové adrese im.ideapoly.com;

   7. Poskytovatel znamená obchodní společnost IdeaMarkets, s.r.o., IČO: 03286649, se sídlem Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229479;

   8. Software znamená software Ideapoly ® pro řízení inovací provozovaný na Portálu; jedná se o tzv. idea management software s komponentem prediktivního trhu;

   9. Soutěž znamená výzvu Poskytovatele zveřejněnou na Portálu, aby Uživatelé prostřednictvím Portálu předkládali své Návrhy a tím učinili vůči Poskytovateli nabídku na uzavření smlouvy o poskytnutí Licence k Návrhu. Zároveň mohou Uživatelé hodnotit Návrhy vytvořené jak Uživateli, tak i Poskytovatelem;

   10. Uživatel znamená registrovaného uživatele Portálu vedeného v administraci uživatelů, jež je součástí Software. Uživatel může být autorem či spoluautorem Návrhu v rámci Vytváření Návrhů a může působit jako hodnotitel Návrhů v rámci Hodnocení Návrhů;

   11. Vytváření Návrhů znamená vytváření Návrhů Uživateli a jejich vkládání na Portál dle čl. 6.

 3. Portál

  1. Poskytovatel vykonává majetková autorská práva k Software a je provozovatelem Portálu. Portál slouží zejména k provozu Software a ke zpřístupnění Software Uživatelům.

  2. Portál slouží Poskytovateli zejména k:

   1. zveřejňování Soutěží ve vztahu k Uživatelům;

   2. vytváření a shromažďování Návrhů od Uživatelů;

   3. Hodnocení Návrhů od Uživatelů nebo k Hodnocení Návrhů, které na Portál vložil sám Poskytovatel.

  3. Portál slouží Uživatelům zejména k:

   1. seznámení se se Soutěžemi zveřejněnými Poskytovatelem;

   2. vkládání informací na Portál, zejména Vytváření Návrhů k příslušným Soutěžím;

   3. účasti na vyhodnocení jednotlivých Návrhů formou Hodnocení Návrhů.

 4. Uživatel

  1. Fyzická osoba se stane Uživatelem úspěšným dokončením registrace na Portálu. Na Portálu se může registrovat pouze osoba, která:

   1. je plně svéprávnou fyzickou osobou, která dosáhla věku 18 let;

   2. úplně a pravdivě uvede veškeré údaje vyžadované v registračním formuláři;

   3. se seznámí s těmito Podmínkami a potvrdí svůj souhlas s jejich obsahem.

  2. Každý Uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel není oprávněn své uživatelské jméno a heslo zpřístupnit žádné třetí osobě a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu žádné třetí osobě. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.

  4. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob zajišťujících provoz Portálu.

  5. Poskytovatel může Uživateli dočasně znemožnit využívat uživatelský účet nebo uživatelský účet zcela zrušit a odmítnout novou registraci Uživatele kdykoliv i bez uvedení důvodu, zejména však v případě, kdy Uživatel dle výlučného posouzení Poskytovatele (i) poruší své povinnosti dle těchto Podmínek, (ii) poruší obecně závazné právní předpisy nebo (iii) poruší dobré mravy. V takovém případě je Poskytovatel také oprávněn odstranit z Portálu veškeré Návrhy či jiná sdělení vložená Uživatelem a Uživatel nemá vůči Poskytovateli nárok na žádnou kompenzaci.

  6. Uživatel není oprávněn obsah Portálu uchovávat, upravovat, šířit ani s ním jinak nakládat; v případě porušení této povinnosti Uživatel odpovídá Poskytovateli za újmu v plné výši.

 5. Soutěž

  1. Poskytovatel prostřednictvím Portálu umožní Uživateli seznámit se se Soutěžemi v souladu se stanovenými podmínkami. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může v souvislosti s jednotlivými Soutěžemi stanovit omezení na zobrazení Soutěže pro určité Uživatele. V důsledku toho se Uživateli nemusí zobrazit všechny Soutěže uveřejněné na Portálu.

  2. Soutěž bude obsahovat zejména jednotlivé fáze:

   1. fáze Vytváření Návrhů;

   2. fáze Hodnocení Návrhů.

 6. Vytváření Návrhů

  1. Vytváření Návrhů provádí Uživatelé prostřednictvím Portálu. Před zahájením Vytváření Návrhů Poskytovatel sdělí Uživateli základní informace a podmínky pro Vytváření Návrhů, tj. parametry Soutěže, zejména:

   1. popis požadavků na Návrhy (zadání);

   2. termín pro předložení Vytvořených Návrhů;

   3. způsob a termín pro vyhodnocení Vytvořených Návrhů;

   4. odměnu pro Uživatele za Vytvoření Návrhu, pokud bude poskytována;

   5. odměnu pro vybrané výherní vytvořené Návrhy;

   6. licenční podmínky, pokud jsou odlišné od podmínek uvedených v těchto Podmínkách.

  2. Poskytovatel prostřednictvím Portálu umožní Uživateli vkládat na Portál k příslušné Soutěži své Návrhy.

  3. Uživatel souhlasí, že jeho Návrhy mohou být dle rozhodnutí Poskytovatele (i) bez dalšího zpřístupněny třetím osobám určeným Poskytovatelem nebo (ii) předběžně hodnoceny Poskytovatelem, přičemž Poskytovatel na základě vlastního uvážení může rozhodnout, že Návrh Uživatele nebude předán žádné třetí osobě.

  4. Poskytovatel není povinen odůvodnit Uživateli své rozhodnutí, na jehož základě Návrh Uživatele nebyl vybrán jako vítězný.

  5. Pouze Uživatel odpovídá za obsah svého Návrhu, zejména za to, že: 

   1. Návrh neporušuje obecně závazné právní předpisy ani dobré mravy;

   2. Uživatel je autorem Návrhu, který vložil na Portál, a je oprávněn poskytnout Poskytovateli Licenci k Návrhu;

   3. Návrh nezasahuje do práv třetích osob, zejména do osobnostních práv, do práva autorského či práv průmyslového vlastnictví.

  6. Každý Návrh představuje neodvolatelný návrh Uživatele na uzavření smlouvy s Poskytovatelem, kterou Uživatel Poskytovateli za podmínek uvedených v Soutěži a v těchto Podmínkách (zejména čl. 10 – Licence k Návrhu) poskytne Licenci k Návrhu. Poskytovatel je oprávněn přijmout Návrh nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty pro vyhodnocení Návrhů stanovené v Soutěži.

  7. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele přímo kontaktovat obchodního partnera Poskytovatele, v jehož prospěch je vypsána Soutěž, a nabídnout mu uzavření či uzavřít s ním jakoukoliv smlouvu, na jejímž základě by Uživatel bez účasti Poskytovatele dodával obchodnímu partnerovi Poskytovatele Návrhy či obdobná plnění. Poruší-li Uživatel svou povinnost dle předchozí věty, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

  8. Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se dozvěděl v souvislosti se svou účastí na Vytváření Návrhů a které nejsou veřejně přístupné. Uživatel se zejména zavazuje žádným způsobem neposkytnout či nezpřístupnit žádný Návrh (včetně Návrhů vytvořených jinými Uživateli) žádné třetí osobě, ani takový Návrh sám žádným způsobem neužívat. V případě porušení této povinnosti Uživatel odpovídá Poskytovateli za újmu v plné výši.

 7. Hodnocení Návrhů

  1. Hodnocení Návrhů provádí Uživatelé prostřednictvím burzy, jež je součástí Software. Poskytovatel přidělí na počátku Hodnocení Návrhů jednotlivým Uživatelům předem určené množství virtuální měny. V průběhu Hodnocení Návrhů Uživatelé takto přidělenou virtuální měnu přiřazují („investují“) k jednotlivým Návrhům a tím Návrhy hodnotí.

  2. Před zahájením Hodnocení Návrhů Poskytovatel sdělí Uživateli základní informace o Hodnocení Návrhů, zejména:

   1. popis zadání pro Hodnocení Návrhů;

   2. termín, kdy bude probíhat Hodnocení Návrhů, včetně otevírací doby burzy;

   3. množství virtuální měny určené pro Uživatele;

   4. odměnu pro Uživatele za účast na Hodnocení Návrhů;

   5. odměna pro výherce fáze Hodnocení Návrhů.

  3. Uživatel provádí Hodnocení Návrhů přiřazením virtuální měny k těm Návrhům, jež dle názoru Uživatele nejlépe řeší zadání Poskytovatele uvedené v Soutěži.

  4. Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se dozvěděl v souvislosti se svou účastí na Hodnocení Návrhů a které nejsou veřejně přístupné. Uživatel se zejména zavazuje žádným způsobem neposkytnout či nezpřístupnit žádný Návrh (včetně Návrhů vytvořených jinými Uživateli) žádné třetí osobě, ani takový Návrh sám žádným způsobem neužívat. Zároveň se Uživatele zavazuje neposkytovat informace o průběhu nebo výsledcích Hodnocení Návrhů žádné třetí osobě. V případě porušení této povinnosti Uživatel odpovídá Poskytovateli za újmu v plné výši.

 8. Odměna Uživatele

  1. Není-li v Soutěži určeno jinak:

   1. vyplatí Poskytovatel Uživateli peněžní odměnu dle dohody Poskytovatele a Uživatele v hotovosti či bezhotovostním převodem na účet, který Uživatel sdělí Poskytovateli, a to do třiceti (30) dnů od (i) doručení oznámení, že Vytvořený Návrh Uživatele byl vybrán jako nejvhodnější, nebo (ii) od skončení Hodnocení Návrhů;

   2. předá Poskytovatel Uživateli odměnu spočívající ve věcném plnění či poskytnutí služeb nejpozději do třiceti (30) dnů od (i) doručení oznámení, že Vytvořený Návrh Uživatele byl vybrán jako nejvhodnější, nebo (ii) od skončení Hodnocení Návrhů.

  2. Uživatel prohlašuje, že si je vědom svých daňových povinností v souvislosti s odměnou a zavazuje se je řádně a včas splnit.

 9. Podmínky užití Softwaru

  1. Registrací Uživatele na Portálu poskytuje Poskytovatel Uživateli nevýhradní právo k užití Software tím, že Uživatel (i) se bude prostřednictvím Portálu seznamovat s informacemi uloženými na Portálu, zejména se Soutěží  a (ii) bude prostřednictvím Portálu do Software vkládat data (zejména Návrhy) a hodnotit Návrhy.

  2. Právo k užití Software je poskytováno Uživateli na dobu trvání registrace Uživatele na Portálu. Zánikem registrace Uživatele na portálu z jakéhokoliv důvodu zaniká i Právo Uživatele k užití Software.

  3. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele:

   1. převést nebo postoupit právo k užití k Software v rámci převodu závodu či jeho části na jakoukoliv třetí osobu;

   2. jakkoli zasahovat do Software, zejména jej měnit, upravovat, aktualizovat, doplňovat, rozšiřovat či jej kombinovat, zpracovávat či spojovat s jinými díly či prvky jiných děl.

 10. Licence k Návrhu

  1. Vložením Návrhu na Portál činí Uživatel vůči Poskytovateli návrh na uzavření Licenční smlouvy (viz odst. 6.6) a současně Uživatel poskytuje Poskytovateli právo k užití Návrhu v souladu s těmito Podmínkami. Poskytovatel je zejména oprávněn:

   1. zpřístupnit Návrh jiným Uživatelům v rámci Hodnocení Návrhů či jinak;

   2. užít Návrh vhodným způsobem pro propagaci vlastní podnikatelské činnosti a pro propagaci Portálu a Software.

  2. Uživatel poskytuje Poskytovateli právo k užití Návrhu dle odst. 10.1 (tj. Návrhu, který dosud nebyl přijat Poskytovatelem):

   1. jako výhradní, Uživatel tedy není oprávněn k výkonu práva užít Návrh ani k poskytnutí licence k Návrhu třetí osobě;

   2. v neomezeném územním rozsahu, tedy k užití Návrhu na území České republiky i v zahraničí;

   3. na dobu určenou v Soutěži jako termín pro vyhodnocení Návrhů prodlouženou o tři (3) měsíce;

   4. bezúplatně, Uživatel tedy nemá právo žádat od Poskytovatele odměnu;

   5. Poskytovatel není povinen právo k užití Návrhu dle odst. 9.1 využít.

  3. Bude-li Uživatel Poskytovatelem ve lhůtě určené v Soutěži informován o tom, že jeho Návrh byl Poskytovatelem vybrán jako nejvhodnější, dochází k uzavření licenční smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem, kterou Uživatel mj. uděluje Poskytovateli Licenci k Návrhu.

  4. Licenční smlouvou Uživatel poskytuje Poskytovateli Licenci k Návrhu, jejíž podmínky jsou blíže specifikovány v  Soutěži a v těchto Podmínkách. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a příslušnou Soutěží mají přednost podmínky uvedené v  Soutěži.

  5. Licence k Návrhu zahrnuje právo Poskytovatele k užití Návrhu:

   1. jako výhradní právo, Uživatel tedy není oprávněn k výkonu práva užít Návrh ani k poskytnutí práva k užití Návrhu třetí osobě;

   2. v neomezeném územním rozsahu, tedy k užití Návrhu na území České republiky i v zahraničí;

   3. v neomezeném množstevním rozsahu;

   4. na dobu života Uživatele a 70 let po jeho smrti (tj. na dobu trvání majetkových autorských práv v případech, kdy Návrh je autorským dílem);

   5. za odměnu stanovenou v Soutěži;

   6. poskytnout podlicenci k užití Návrhu zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě;

   7. postoupit Licenci k Návrhu zcela nebo zčásti na jakoukoli třetí osobu;

   8. převést Licenci k Návrhu v rámci převodu závodu či jeho části.

  6. Poskytovatel není povinen právo k užití Návrhu využít.

  7. Poskytovatel je oprávněn dle svého uvážení Návrh či jeho název upravit či jinak měnit, jakož i spojit Návrh s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného.

  8. Uživatel není oprávněn Licenční smlouvu jednostranně ukončit, zejména ne pro nevyužití licence nebo pro změnu přesvědčení Uživatele jako autora Návrhu.

  9. Účastník, jehož Návrh bude vybrán jako nejvhodnější, se zavazuje do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy Poskytovatele uzavřít s Poskytovatelem písemnou Licenční smlouvu, která potvrdí podmínky poskytnutí Licence k Návrhu obsažené v  Soutěži a v těchto Podmínkách.

  10. Ustanovení tohoto čl. 10 se přiměřeně užijí i na případy, kdy Návrh není autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

 11. Osobní údaje

  1. Uživatel dává Poskytovateli (jakožto správci) svůj dobrovolný souhlas ke shromažďování a zpracování těchto svých osobních údajů:  

   1. jméno a příjmení

   2. pohlaví,

   3. datum narození,

   4. adresa bydliště,

   5. adresa elektronické pošty (emailová adresa) a telefonní číslo,

   6. rodinný stav,

   7. nejvyšší dosažené vzdělání, obor vzdělání,

   8. další údaje dobrovolně uvedené Uživatelem.

  2. Účelem zpracování osobních údajů je zřízení a vedení uživatelského účtu na Portálu, evidence Návrhů Uživatele (představujících návrh na uzavření smlouvy s Poskytovatelem o poskytnutí Licence k Návrhu), kontrola plnění uzavřené smlouvy s Poskytovatelem o poskytnutí Licence k Návrhu, ochrana práv a právem chráněných zájmů Poskytovatele.

  3. Účastník poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů také pro marketingové a reklamní účely, a pro účely zasílání obchodních sdělení Poskytovatele, a to do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla Poskytovatele nebo do doby zrušení uživatelského účtu.

  4. Uživatel výslovně souhlasí, že jeho osobní údaje budou předány Poskytovateli, přičemž účelem takového předání je evidence Návrhů Uživatele (představujících návrh na uzavření smlouvy s Poskytovatelem o poskytnutí Licence k Návrhu), kontrola plnění uzavřené smlouvy s Poskytovatelem o poskytnutí Licence k Návrhu, ochrana práv a právem chráněných zájmů Poskytovatele.

  5. Uživatel se zavazuje, že v rámci registrace nebo aktualizace svých údajů v Uživatelském účtu nebude uvádět žádné citlivé osobní údaje.

  6. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány po dobu od jejich poskytnutí Uživatelem do (i) ukončení registrace příslušného Uživatele na Portálu či (ii) zániku smlouvy s Poskytovatelem o poskytnutí Licence k Návrhu; podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

  7. Poskytovatel je evidován v Registru správců Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registrační číslem 00064210 s datem registrace 22.2.2016.

  8. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě.

  9. Uživatel jako subjekt údajů má právo požádat Poskytovatele jako správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude Uživateli poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je Poskytovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  10. Uživatel není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Poskytovateli své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Pokud se však Uživatel rozhodne neposkytnout Poskytovateli své osobní údaje, nebude si moci založit uživatelský účet na Portálu a nebude moci na Portálu zveřejňovat své Návrhy a uzavírat prostřednictvím Portálu smlouvy s Poskytovatelem o poskytnutí Licence k Návrhu.

  11. Každý Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může (i) požádat Poskytovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost Uživatele údajů shledána oprávněnou, Poskytovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Poskytovatel žádosti nevyhoví, může se Uživatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Uživatele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

  12. Uživatel souhlasí s tím, že zpracováním osobních údajů může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

  13. Poskytovatel má právo kdykoli svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným Poskytovateli.

 12. Závěrečná ujednání

  1. Poskytovatel má sídlo a vyvíjí svou činnost v České republice, veškerá ujednání uvedená v těchto Podmínkách se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování případných sporů ze Smlouvy jsou příslušné české soudy.

  2. Bude-li příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o neplatnosti, nevymahatelnosti či neúčinnosti jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek, nemá to vliv na zbývající ustanovení; tato ustanovení zůstávají nadále platná, účinná a vymahatelná.

  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky. O chystané změně Podmínek bude Poskytovatel alespoň patnáct (15) dnů předem informovat prostřednictvím Portálu a prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu Uživatele. Pokud Uživatel využívá služby Portálu i po změně Podmínek, má se za to, že s upraveným zněním Podmínek souhlasí.

  4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 8. září 2016.

 

IdeaMarkets, s.r.o.